Hafslund JCDecaux nedstigningstårn Ellen de Vibe Grethe Horntvedt Reklametårn Plan- og Bygningsetaten Oslo Kommune reklame

Reklamevalg — hva mener partiene?

(Oslo 2007-08-31) Vi har spurt Oslo-partiene hva de mener om reklame i det offentlige rom. Vi har stilt fire spørsmål, og svarene finner du i tabellen under. Svar med grønn bakrunn er på linje med stans!no sine synspunkter, mens rød bakgrunn er på tvers.

Våre spørsmål til partieneSynes partiet at det er for mye eller for lite reklame i det offentlige rom i Oslo? Nedstigningstårnene som ble ombygd til lysreklametårn har fått mye oppmerksomhet i perioden. Mener partiet at reklamen og lyset i tårnene bør fjernes? Oslos boligområder er i dag vernet mot "takreklame, lysreklame og større reklamearrangement" (i Oslos vedtekter). Ønsker partiet at dette vern skal opprettholdes i framtiden? I forslaget til Skilt- og Reklameplan åpnes det for reklameformer som ikke har tradisjon i Oslo: blinkende lys, bevegelig reklame og reklame på storskjermer. Ønsker partiet å tillate disse nye reklametypene?
SV For mye Ja Ja Nei
Ap Det er mye reklame i det offentlige rom i Oslo, og vi mener at mye av den reklamen som finnes i dag er til sjenanse for folk i byen og må vekk. Det gjelder spesielt nedstigningstårnene, og lydreklamene. Det er også viktig å få bort reklamen som plasseres midt i gata og hindrer barnevogner og rullestoler. Ja, og det må skje så raskt som mulig. Ja, det ønsker vi. Vi har ikke sagt direkte nei til de nye typene, men vi ønsker streng kontroll på hvordan dette skal se ut.
Høyre Vi følger ikke den innfallsvinkelen til problemstillingen. Høyre mener at reklame er en naturlig del av en by. Så ser vi at det er visse områder av byen som passer bedre til reklame enn andre. Derfor legger vi i skilt- og reklameplanen opp til å områdeinndele reklamesoner. Store deler av ytre by må skjermes for det som kan være sjenerende reklame, og der ønsker Høyre at man skal være mer restriktive. I sentrum og sentrumsnære strøk mener vi reklame har en funksjon og det bør derfor tillates i disse områdene. Skilt- og reklameplanen viser at Høyre ikke er dogmatiske. Etter en lang, stor og engasjerende debatt om reklametårnene, går også vi inn for at disse skal fjernes. Ja, skilt- og reklameplanen legger opp til dette.

[saksopplysning fra stans!no: planen tillater reklame på leskur og sykkelstativer samt malt gavlreklame i boligområder]

Ja, men kun i XL-områdene. Henviser for øvrig til skilt- og reklameplanens soneinndeling: XL, L, S og XS.
Senterpartiet Det er for mye kommersiell reklame, derimot for liten plass til frivillige og ideelle organisasjoner etc. Reklamen, lyset OG tårnene bør fjernes. Ja. Nei, ikke på noen måte.
RV For mye. Byrådet har solgt noe de ikke eier, det offentlige rom, for småpenger. Mengden reklame som pådyttes folk må reduseres kraftig og gjerne avgiftsbelegges.

(Samtidig finnes det nesten ikke steder hvor folk som driver med ikke-kommersielt arbeid kan henge opp f.eks. plakater om konserter eller hva det måtte være. RV meiner det bør opprettes flere offentlige plakattavler i bydelene.)

Heilt klart ja. Ja. Folk skal slippe å få slike store og visuelt dominerende reklamer tvunget på seg rett utafor stuevinduet. Nei. Ikke bare er det stygt, men reklame som blinker og beveger seg kan være trafikkfarlig også.

Om den endelige skilt- og reklameplanen skal endre på noe, så må det være for å stramme inn. Folk blir pådytta nærmest obskøne mengder reklame når de beveger seg ute.

Våre spørsmål til partieneSynes partiet at det er for mye eller for lite reklame i det offentlige rom i Oslo? Nedstigningstårnene som ble ombygd til lysreklametårn har fått mye oppmerksomhet i perioden. Mener partiet at reklamen og lyset i tårnene bør fjernes? Oslos boligområder er i dag vernet mot "takreklame, lysreklame og større reklamearrangement" (i Oslos vedtekter). Ønsker partiet at dette vern skal opprettholdes i framtiden? I forslaget til Skilt- og Reklameplan åpnes det for reklameformer som ikke har tradisjon i Oslo: blinkende lys, bevegelig reklame og reklame på storskjermer. Ønsker partiet å tillate disse nye reklametypene?
FrP Et umulig spørsmål å svare på. Det har i over hundre år vært reklame i det offentlige rom i Oslo, og mengden av den har variert med økonomiske og sosiale forhold i byen. Fremskrittspartiet har ingen politikk om enten å ville øke eller redusere reklamemengden i det offentlige rom. Det vesentligste for oss er at reklamen holder seg innenfor offentlig vedtatte rammer. Dette spørsmålet har bystyregruppen i Oslo ennå ikke tatt stilling til. Ja, Fremskrittspartiet følger byrådets innstilling i Skilt- og reklameplanen.

[saksopplysning fra stans!no: planen tillate reklame på leskur og sykkelstativer samt malt gavlreklame i boligområder]

Stans.no presenterer et premiss som er feil. Blinkende lys har lang tradisjon i Oslo gjennom Freia-reklamen på Egertorget og flere av reklamene langs Stortingsgata, ikke minst Electrovacum-reklamen på Torsted-gården (Stortingsgata 30). Å gjøre disse lysreklamene statiske vil ikke innebære noen forbedring, snarere tvert om. Storskjerm finnes allerede på Byporten ved Oslo S og representerer således heller intet nytt i Oslo. Fremskrittspartiet ønsker å opprettholde disse reklamene og mener at dette ikke representerer noe revolusjonerende nytt.

[saksopplysning fra stans!no: vi har i høringsuttalelse til planen sagt at reklameinstallasjoner med historisk verdi kan bevares dersom antikvariske myndigheter ønsker dette]

Miljøpartiet De Grønne Miljøpartiet De Grønne synes det er alt for mye reklame i Oslos gater. Javist. Vi vil gjerne gjøre dem om til lokale infotårn.... Det trenger vi mer av her i byen. Ja. Absolutt Nei. Vi ønsker å begrense all unødvendig visuell støy i byen. Offentlig reklame brukes for å drive et allerede kunstig høyt forbruk. Miljøpartiet De Grønne mener at reduksjon i forbruket er et nødvendig virkemiddel for å begrense presset på økosystemet vårt...
Demokratene Det er for mye reklame i det off. rom og den er tildels prangende og pågående. Tårnene i seg selv er for dominerende og er bygget for å tilfredsstille behovet for oppmerksomhet, finansiert med reklame. Disse nedstigningstårnene skal ha som misjon å nå frem til tekniske installasjoner og skal derfor tjene dette formålet. Vi kan tenke oss at man innfører de gamle, vakre, estetiske tårnene som Oslo hadde mange av for noen år tilbake og naturligvis frie for reklame. Ja, dette vernet må opprettholdes (gjerne styrkes ytterligere) og vi ønsker ikke at denne typen "forurensning" skal tillates i boligområder. Nei, reklamefloraen i Oslo er allerede for omfattende og vi ønsker en innskjerping av gjeldende regelverk.
Våre spørsmål til partieneSynes partiet at det er for mye eller for lite reklame i det offentlige rom i Oslo? Nedstigningstårnene som ble ombygd til lysreklametårn har fått mye oppmerksomhet i perioden. Mener partiet at reklamen og lyset i tårnene bør fjernes? Oslos boligområder er i dag vernet mot "takreklame, lysreklame og større reklamearrangement" (i Oslos vedtekter). Ønsker partiet at dette vern skal opprettholdes i framtiden? I forslaget til Skilt- og Reklameplan åpnes det for reklameformer som ikke har tradisjon i Oslo: blinkende lys, bevegelig reklame og reklame på storskjermer. Ønsker partiet å tillate disse nye reklametypene?
Oslo Byaksjon Alle har rett til å annonsere for sin virksomhet i byrommet. Problemet er at de ikke-kommersielle aktørene har veldig begrensede muligheter. Oslo Byaksjon vil vurdere å gi deler av de kommersielle flatene og gjøre dem til lovlige plakatvegger for ikke-kommersielle aktører. JA JA, rene boligområder skal være reklamefrie Oslo Byaksjon kan åpne for nye reklameformer såfremt reklamen er strøkstilpasset og dimensjonert i forhold til omgivelsene.
Venstre Venstre mener det er for mye reklame i det offentlige rom. Venstre mener det er behov for en visuell opprydding, og ønsker en skilt- og reklameplan for Oslo som er mye strengere enn den byrådet har fremmet. Byrådets forslag vil tvert imot legge til rette for mer reklame enkelte steder enn i dag. Allerede i oktober 1998 fremmet Venstre forslag i bystyret om en omfattende sanering av utendørsreklame i bybildet, som ble nedstemt i bystyret. I kommende bystyreperiode vil Venstre fortsette arbeidet med å redusere den visuelle reklamemengden i byen. Ja. Venstre mener at Hafslund må fjerne reklamen og lyset i nedstigningstårnene og samtidig redusere høyden på tårnene. Ja. Boligområder skal i størst mulig grad skjermes mot slik reklame. Nei. Slike reklameformer bør som hovedregel ikke tillates. Venstre vil i kommende bystyreperiode ruste opp gater, plasser og torg. Parallelt med en slik oppgradering av byens uterom må reklamens plass reduseres. Venstre ønsker isteden en by der kunst og kultur i større grad setter sitt preg på det offentlige byrom.
Krf For mye. Ja. Ja. Nei.

Kontaktperson stans!no:
Håkon Wium Lie
howcome@opera.com
Mobil: 90192217

Print CSS

Printing a book with CSS: boom

Håkon Wium Lie

Håkon Wium Lie

Håkon

CSS Printing

Printing HTML

Henrik Ibsen skuespill