Hafslund JCDecaux nedstigningstårn Ellen de Vibe Grethe Horntvedt Reklametårn Plan- og Bygningsetaten Oslo Kommune reklame

(2005-11-31) Aksjon stans!no sendte i dag følgende høringsuttalelse om foralt til ny plan- og bygningslov, NOU 2005:12 (PDF)

Høringsuttalelse

Forslaget til ny Plan- og Bygningsloven legger i §21-3 opp til en nedgradering av naboenes rettigheter. Blant annet foreslåes nabovarsling med korte frister, gebyrer, og at kommunen kan frita tiltakshaver fra plikten til nabovarsling når de mener at naboene er lite berørt.

Aksjon stans!no jobber mot lysreklametårn i Oslo. Vår erfaring er at dagens bestemmelser om nabovarsel og tilhørende rettigheter for innbyggerne er svake og at de — i motsetning til hva utvalget mener — bør styrkes.

Saken

I august 2005 satte Hafslund/JCDecaux opp 40 lysreklametårn på kommunal grunn i Oslo. Tårnene er 4,5m høye og har selvlysende reklameflater. Mange innbyggere spurte seg hvordan disse kunne bli satt opp uten politisk behandlig av saken, og uten at nabovarsel hadde blitt sendt ut. Det viste seg etterhvert at noen nabovarsel vitterlig hadde blitt sendt. Mønsteret ble etterhver klart:

Dette betyr at de mottagere som var hjemme i fellesferien fikk nabovarselet omtrent ved utløpet av 2-ukersfristen. De som var på ferie fikk den senere. Mange av de berørte eiendommene er sameie- eller borettslagsleiligheter. Brevet blir da sendt til forretningsfører eller formann. Siden sameiemøter vanskelig kan arrangeres i fellesferien var det antageligvis ingen sameiere som fikk vite noe om nabovarslene før fristen hadde gått ut.

Alt dette resulterte i at kun en håndfull protester kom inn på de omkring 80 byggesøknadene. Det synes klart at tiltakshaver spekulerte i å sende nabovarsel i ferien. Vi har senere snakket med andre som har opplevd det samme og det virker som et kjent triks i bransjen. Det virker også klart at JCDecaux bevisst ventet lang tid mellom datering av nabovarsel og utsendelse. For de fleste av oss er det vanskelig å lese dato på et poststempel.

Av disse grunner er det viktig at fristen å reagere på nabovarsel forlenges.

Et annet problem med nabovarslene var at de kun ble sendt til de nærmeste naboer og gjenboere. Et 4,5 meter høyt lysende tårn på fortauet berører svært mange flere enn dem som bor rett ved siden av tårnet.

Et tredje problem med nabovarslene var at de ikke innholdt tegninger eller beskrivelse av ny tårnhøyde. Operasjonen ble betegnet som en utskifting av eksisterende tårn.

Totalt sett ga ble derfor Oslos innbyggere utsatt for et massivt tap av reell rett til å klage.

Uttalelser

Flere av de oppsatte reklametårnene står i områder der særlige reguleringsbestemmelser gjelder. For eksempel sier reguleringsbestemmelsene i Skarpsno-området: Før bygningsrådet behandler enhver byggemelding og søknad om bruksendring skal det foreligge uttalelse fra byantikvaren.

På tross av disse bestemmelsene foreligger ikke uttalelse fra byantikvaren i noen av sakene.

Vurdering om ytterligere varsling

I følge dagens regler skal kommunen, før den tar stilling til en søknad vurdere om det er grunn til å kreve ytterligere varsling av naboer og gjenboere. Oslo Kommune, ved Plan- og Bygningsetaten (PBE), valgte å ikke kreve ytterlige nabovarsel selv om det måtte være klart for dem at utsendte nabovarsel hadde klare feil og mangler. Videre valgte PBE å gi ramme- og igangsettelsestillatelse for de aller fleste av de omsøkte lysreklametårn.

Klagerett

Da tårnene kom opp i 2005 protesterte mange, og et hundretalls mennesker sendte brev til PBE med sin klage. Dette skjedde i begynnelsen av september. PBE hadde selv oppfordret til dette i Aftenpostens aftenutgave 18. august 2005:

vi vurderer henvendelser og klager som kommer inn og vil se an om det er noe som må gjøres
Per-Arne Horne, PBE

På tross av lovnad om vurdering av henvendelser og klager har de som skrev brev ikke fått noe svar snart tre måneder senere. Dagny Gärtner Hovig ved PBE skriver i en epost til undertegnede 29. november 2005:

De klagene som er "reelle", dvs. at klager har klageinteresse etter loven, blir behandlet på vanlig måte og oversendt fylkesmannen. Mange av klagene er sendt av klagere som ikke har slik rett, og de har da ikke krav på å få "klagen", dvs. protesten, behandlet på samme måte som reelle klager.

Det er oppsiktsvekkende at PBE hevder vanlige borgere ikke har klagerett når et lysende reklametårn blir satt opp på kommunal grunn i ens nabolag. Dette vitner om bestemmelser som allerede i dag gir for få mennesker mulighet til å fremme klage i byggesaker.

Våre endringsforslag

På bakgrunn av våre erfaringer i denne saken ber vi derfor om følgende endringer i Plan- og Bygningsloven:

Kutt dem ned — slå dem av

Personen til venste for tårnet er 1,84m høy.

Samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (Frp): Folk er i utgangspunktet negative til reklame i bybildet.

Jean-François Decaux til DN: Har man sagt ja til reklamefinansiering, så må man si ja, ikke tja.

Trond Blindheim i P2: Reklamens visuelle form handler om å stjele noen sekunder av menneskers liv for å få anledning til å påvirke. Dersom et kvinnelår eller et nakent bryst kan oppnå dette vil reklamen ta det i bruk.

Leder av FNs klimapanel: Vi er overøst av reklame... Vi kan ikke fortsette med dette i framtida.

Morten Kerr i Dagbladet: Ved å ha gitt tillatelse til reklametårn er Oslo kommune - gjennom forvaltningsloven - pålagt å godta tilsvarende reklame andre steder der de ytre rammene er sammenlignbare. For å unngå dette må tillatelsene trekkes tilbake, og kommunen bestemme seg for en håndterbar reklamepolitikk.

Trygve Hegnar i Kapital om lysreklametårnene i Oslo: Det ser dumt og amerikanisert ut. Med et visst u-landspreg.

Peter Butenschøn, Rektor ved Kunsthøgskolen: Dette er meningsløst. Nedstigningstårn er ikke en publikumstjeneste som det er nødvendig å finansiere gjennom reklame. Det får være måte på fraskrivelse av offentlig ansvar.

Morgenbladet: Det er svære greier. De er fire meter høye. De gir ikke ly for vær eller vind. Byens befolkning har ingen nytte av dem. Det er ren og skjær støy. Det er nå kommet frem at tillatelsen til reklamefinansierte nedstigningstårn er permanent. Og den ble aldri politisk behandlet. Tillatelsen ble gitt av administrasjonen i Plan- og bygningsetaten.

Nils Anker, Byantikvaren: De gamle nedstigningstårnene i Oslo sentrum har stor kulturhistorisk verdi.

Åse Brandvold, Adbusters: Bymiljøet selges stykkevis — kommunen selv er pådriver.

Unn Conradi Andersen, Dagbladet: Og godtar du denne utviklingen, godtar du dette: Du er en kunde, ikke en borger.

Monster, i Universitas: For deg som synes det virker håpløst, slapp av. Fornuften er ikke død. Den bare sover. Venter på rødt lys.

Print CSS

Printing a book with CSS: boom

Håkon Wium Lie

Håkon Wium Lie

Håkon

CSS Printing

Printing HTML

Henrik Ibsen skuespill