Hafslund JCDecaux nedstigningstårn Ellen de Vibe Grethe Horntvedt Reklametårn Plan- og Bygningsetaten Oslo Kommune reklame

stans!no
Boks 465 Skøyen 0212 Oslo
www.stans.no


Oslo kommune
Plan- og Bygningsetaten
Boks 364 Sentrum
0102 OsloHøringsuttalese om Skilt- og Reklameplanen

Skilt- og Reklameplanen kan bli bra!

(Høringsuttalelse som PDF)

(Oslo 2009-01-13) Aksjon stans!no har lest endringsforslaget til Skilt- og Reklameplan for Oslo (heretter kalt «forslaget») med interesse. Det har stort sett vært hyggelig lesning. Mens det opprinnelige utkastet fra Byrådet ville innebære en betydelig liberalisering for reklame i Oslo strammer endringsforslaget inn på viktige punkter. Forslaget fjerner bl.a. bevegelig reklame, takreklame (med et viktig historisk unntak), «boards» på gavl, «XL»-områder, og reklamekampanjer på stillaser. Dessuten innføres høydebegrensninger på reklame og minstebredder på fortau. Det er oppløftende å se at Byutviklingskomitéen har kommet fram til såvidt viktige endringer i en arbeidskrevende sak. Oslo vil bli en bedre by for innbyggere og stedlige virksomheter dersom forslaget vedtas.

På et betydelig punkt vil forslaget likevel innbære en liberalisering i forhold til dagens regelverk: forslaget åpner for lysreklame i boligområder, noe som hittil har vært forbudt. Dette punktet diskuteres sammen med andre viktige endringsforslag i neste seksjon — tilsammen 10 punkter. Siste del av vår høringsuttalelse er en oversikt over alle våre kommentarer og endringsforslag i sekvensiell rekkefølge.

Vi har begrenset kommentarene til vedtekt/forskrift (vedlegg 1) — vi er godt fornøyd med de andre dokumentene som ble sendt ut på høring.
For stans!no

Håkon Wium Lie

10 viktige endringsforslag

Under følger stans!no sine 10 viktigste endringsforslag til Skilt- og Reklameplanen i prioritert rekkefølge.

I endringsforslagene vå re vises tekst vi ber strøket slik, og tekst vi ønsker inn slik.

#1 Lysreklame i boligstrøk

Dagens vedtekter (til PBL §107) gir Oslos boligområder vern mot lysreklame:

I boligstrøk er takreklame, lysreklame og større reklamearrangementer ikke tillatt. Mindre skilt/reklame på forretningsvirksomhet som tjener strøket, kan tillates.

Da de politiske partiene før valget i 2006 ble spurt om de ønsket å opprettholde dette vernet svarte absolutt alle — SV, Ap, Høyre, Senterpartiet, RV, FrP, MDG, Demokratene, Oslo Byaksjon, Venstre, KrF — ja. Det er derfor leit å se at forslaget åpner for lysreklame i boligstrøk. Forslaget sier (i punkt 6.3) at «Leskur og bysykkelstativer med reklame ... tillates».

Vi mener det er svært viktig at område «XS» og «S» spares for lysreklame og ber om at disse endringer gjøres:

Seksjon 6.3:

Skilt og reklame skal ikke hindre tilgjengelighet for alle, trafikksikkerhet og viktige siktakser inn og ut av parker, byrom og gater. De skal heller ikke virke sjenerende for boligene. Leskur og bysykkelstativer med reklame, som er knyttet til offentlighetens bruk av gater og byrom, tillates i henhold til retningslinjene for de ulike delområdene. Leskur tillates langs gater/byrom med kollektivtrafikk. Bysykkelstativer med reklame tillates i henhold til retningslinjene for de ulike delområdene.

Seksjon 6.28:

I leskur tillates lys jfr. de områdevise retningslinjene. For øvrig vises til de områdevise retningslinjene.

Seksjon 7.1.1:

Skilt og reklame på leskur og bysykkelstativer i områdenes randsoner, dersom ikke andre muligheter finnes.

Seksjon 7.2.1:

Skilt og reklame på leskur og bysykkelstativer

Subsidiært ber vi om at bare reklame uten lys tillates i boligområder.

#2 Bevegelig reklame og lyd

Vi er svært glade for at hele XL-begrepet er fjernet fra forslaget. XL-områdene ville innebære frislipp av de fleste former for reklame, inkludert bevegelig reklame.

Slik forslaget står nå nevnes «bevegelig reklame» (i seksjon 7) uten at det sies noe sted at det ikke er tillatt. For å være helt klare på at bevegelig reklame og lydreklame ikke er tillatt forslår vi denne endringen i 6.26:

Lyssettingen skal ikke blende eller være urimelig sjenerende for trafikanter eller beboere. Skilt og reklame med blinkende lys tillates ikke. Bevegelig reklame og lydreklame tillates kun på idrettsanlegg under større arrangementer og skal da orienteres innover i anlegget.

#3 Boards

Det virker som Byutviklingskomitéen ikke lenger vil tillate såkalte «boards» på gavlvegger. Disse har lenge skjemmet byen og bidratt til forslumming av enkelte områder. Vi er derfor svært glade for at «Gavlreklame som tavler/boards» er utgått fra 7.3.1 (område M) og 7.4.1 (område L). Men, reklame på gavlvegg/boards omtales likevel flere steder i forslaget som om dette skal være tillatt, og forslaget er derfor tvetydig. Vi ber om følgende endringer:

Seksjon 6.22:

Skilt og reklame på gavlvegg kan også utformes som veggmaleri eller tavler/boards, med mindre noe annet er angitt i retningslinjene for de ulike områdetypene.

Seksjon 7.4.5:

Gavlreklame som tavler/boards tillates ikke opp til 1/5 av gavlens størrelse, begrenset oppad til en reklameflate på maks. 12 m2 oppdelt i minst to selvstendige reklameflater.

Seksjon 7.4.6:

Tavler/boards og vertikale bannere tillates med belysning.

#5 Virkeområde

Forslaget åpner for at andre planer (f.eks. reguleringsplaner og planer utarbeidet av bydelsutvalg) kan gå foran Skilt- og reklameplanen. Vi støtter prinsippet om lokal medbestemmelse, men tror PBE og bydelsutvalg kan komme under utilbørlig press fra en reklamebransje som gjerne vil ha store videoskjermer med lyd og lys. For å unngå dette foreslår vi dette tillegget til seksjon 2:

Kommune(del-)planer og reguleringsplaner som vedtas senere enn disse retningslinjene og har egne bestemmelser om skilt og reklame, vil ved motstrid gå foran disse retningslinjene. Dog kan ikke senere vedtatte planer gi tillatelse til å sette opp skilt og reklame som ikke er tillatt i følge disse retningslinjene.

#6 Takreklame

Det virker som Byutviklingskomitéen ikke lenger vil tillate takreklame med unntak av historiske landemerker; «takreklame» er fjernet fra 7.3.1 (område M) og 7.4.1 (område L). Likevel kan seksjon 7.5.2 forstås om at takreklame fortsatt er tillatt. Vi ønsker derfor følgende endring i 7.5.2:

Reklame på tak (gesims- og takreklame) tillates som hovedregel ikke, med mindre det er historisk tradisjon for det. Ved utskifting av eksisterende takreklame skal omfanget ikke økes og skal være en transparent innretning. men eksisterende takskilt/-reklame kan bli stående så lenge de ikke endres. Ved fjerning av reklame, skal også stativ/festeanordninger fjernes.

#7 Amnesti

Det er fint at forslaget fjerner seksjon 9.2 fra byrådets utkast da dette ville gitt oppsatt reklame amnesti og dermed fratatt byen et viktig styringsmiddel. Det hadde vært enda bedre om forslaget sier eksplisitt at eksisterende installasjoner må underordne seg nytt regelverk.

#8 Permanente tillatelser

Forslaget åpner (i seksjon 4) for å gi permanente tillatelser for skilt og reklame dersom dette begrunnes særskilt. Vi mener dette vil føre til utilbørlig press mot ansatte i Plan- og Bygningsetaten da verdien av slike permanente tillatelser vil være høy. En slik regel fratar også politikerne et viktig styringsredskap for hvordan byen skal se ut i framtiden. Vi forslår derfor følgende endring i seksjon 4:

Tillatelser til oppsetting av skilt- og reklame skal kun gis inntil videre eller for et bestemt tidsrom. Dersom det gis permanente tillatelser skal dette begrunnes særskilt.

#9 Malt eller «tilsvarende»

Forslaget innfører begrepet «malt eller tilsvarende gavlreklame». Vi er usikre på hva som menes med tilsvarende. Vi er bestemt mot at prefabrikerte lerret med reklamebudskap skal kunne strekkes opp på vegger. Slike lerret, som en ofte ser i utlandet, er gjerne masseproduserte og har et helt annet utseende enn malte flater. Bruk av plastmaterialer gjør dem skinnende, og de vil stadig kunne byttes ut som ledd i skiftende reklamekampanjer. Vi forslår derfor at teksten føres tilbake til byrådets forslag:

Seksjon 7.2.1:

Malt eller tilsvarende gavlreklame uten belysning

#10 Varsling via E-post

Forslaget innebærer at omskiltinger kan varsles vie e-post. Vi tror dette er en pragmatisk løsning. Vi mener dog det er viktig at alle meldinger om omskilting gjøres offentlig tilgjengelig slik at tiltakshaver kan være sikker på at meldingen har kommet fram, og for at innbyggerne kan følge med i endringer som berører dem.

Vi foreslår derfor denne endringen i seksjon 8.3:

Ved omskilting av næringsbygg sendes en melding som e-post til en egen e-postadresse hos Plan- og bygningsetaten. Meldingen skal inneholde en fotomontasje av skiltingen, samt opplysninger om skilttype, mål etc. Har ikke søker mottatt innsigelse innen 14 dager, anses skiltingen som godkjent. Plan- og bygningsetaten skal løpende publisere omskiltingsmeldinger. Meldingene skal lagres og arkivet skal gjøres fritt tilgjengelig på nettet.

Alle kommentarer og endringsforslag

Våre kommentarene og endringsforslag under følger rekkefølgen til forslaget:

Seksjon 1

Fint forslag!

Seksjon 2

Vi foreslår denne endringen i andre avsnitt:

Kommune(del-)planer og reguleringsplaner som vedtas senere enn disse retningslinjene og har egne bestemmelser om skilt og reklame, vil ved motstrid gå foran disse retningslinjene. Dog kan ikke senere vedtatte planer gi tillatelse til å sette opp skilt og reklame som ikke ville blitt akseptert i følge disse retningslinjene.

Seksjon 3

Forslaget har gode endringer i forlhold til Byrådets utkast. Ordlyden i alternativ 2 støttes.

Seksjon 4

Vi forslår denne endringen i første avsnitt av seksjon 4:

Tillatelser til oppsetting av skilt- og reklame skal kun gis inntil videre eller for et bestemt tidsrom. Dersom det gis permanente tillatelser skal dette begrunnes særskilt.

Seksjon 5

Vi er litt usikre på hva forskjellene mellom alternativ 1 og alternativ 2 er. (Det virker rart at Alternativ 1 ikke beskriver område "L", og at alternativ 2 ikke beskriver område "XS".) Vi tolker forskjellen til å være hvorvidt det skal stå (alt. 1) «uten vesentlig å sjenere boligfunksjonen» eller (alt. 2) «uten å sjenere boligfunksjonen». Vi støtter da alternativ 2.

Seksjon 6

Seksjon 6.3:

Skilt og reklame skal ikke hindre tilgjengelighet for alle, trafikksikkerhet og viktige siktakser inn og ut av parker, byrom og gater. De skal heller ikke virke sjenerende for boligene. Leskur og bysykkelstativer med reklame, som er knyttet til offentlighetens bruk av gater og byrom, tillates i henhold til retningslinjene for de ulike delområdene. Leskur tillates langs gater/byrom med kollektivtrafikk. Bysykkelstativer med reklame tillates i henhold til retningslinjene for de ulike delområdene.

Seksjon 6.4: Vi er blitt fortalt at Statens Vegvesen bruker 2.5m som minstemål på fortau, og vi anbefaler at dette målet brukes i stedet. Endringen blir da:

Leskur og bysykkelstativer med reklame skal lokaliseres slik at fri fortausbredde på 2,5 meter opprettholdes.

Seksjon 6.19: Vi støtter alternativ 1.

Seksjon 6.22:

Skilt og reklame på gavlvegg kan også utformes som veggmaleri eller tavler/boards, med mindre noe annet er angitt i retningslinjene for de ulike områdetypene.

Seksjon 6.26:

Lyssettingen skal ikke blende eller være urimelig sjenerende for trafikanter eller beboere. Skilt og reklame med blinkende lys tillates ikke. Bevegelig reklame og lydreklame tillates kun på idrettsanlegg under større arrangementer og skal da orienteres innover i anlegget.

Seksjon 6.28:

I leskur tillates lys jfr. de områdevise retningslinjene. For øvrig vises til de områdevise retningslinjene.

Seksjon 7

Seksjon 7.1.1:

Skilt og reklame på leskur og bysykkelstativer i områdenes randsoner, dersom ikke andre muligheter finnes.

Seksjon 7.2.1:

Skilt og reklame på leskur og bysykkelstativer
Malt eller tilsvarende gavlreklame uten belysning

Seksjon 7.3.2:

Skilt og reklame skal lokaliseres slik at de ikke vesentlig forringer ut- og innsyn fra boligene. Ved lokalisering av leskur for kollektivtrafikk med reklame skal bofunksjon og fremkommelighet hensyntas.

Seksjon 7.3.4: Høydebegrensningen støttes!

Seksjon 7.4.5:

Gavlreklame som tavler/boards tillates ikke opp til 1/5 av gavlens størrelse, begrenset oppad til en reklameflate på maks. 12 m2 oppdelt i minst to selvstendige reklameflater.

Seksjon 7.4.6:

Tavler/boards og vertikale bannere tillates med belysning.

Seksjon 8

Seksjon 8.3:

Ved omskilting av næringsbygg sendes en melding som e-post til en egen e-postadresse hos Plan- og bygningsetaten. Meldingen skal inneholde en fotomontasje av skiltingen, samt opplysninger om skilttype, mål etc. Har ikke søker mottatt innsigelse innen 14 dager, anses skiltingen som godkjent. Plan- og bygningsetaten skal løpende publisere omskiltingsmeldinger. Meldingene skal lagres og arkivet skal gjøres fritt tilgjengelig på nettet.

Seksjon 9

Vi ber om at det sies spesifikt at alle skilt og all reklame må følge denne forskrift.

Seksjon 10

I 10.1 må referansen til 9.2 (som ikke lenger eksisterer) fjernes.

Vi tror den nye Skilt- og Reklameplanen kan bli et godt redskap for å gjøre Oslo til en bedre by. Dersom våre kommentarer og endringsforslag i hovedsak tas inn er det greit at de gamle reglene erstattes.

Print CSS

Printing a book with CSS: boom

Håkon Wium Lie

Håkon Wium Lie

Håkon

CSS Printing

Printing HTML

Henrik Ibsen skuespill